Yearly Archives: 2020

Home / 2020

Examen de definitivare în profesie – 7-8 octombrie 2020

Având în vedere măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV2), examenul de definitivat se va desfășura în perioada 07.10-08.10.2020 la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 12:00, cu participarea unui număr limitat de candidați. >> Detalii generale cu privire la examen

ATENȚIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei.
Totodată, pentru a participa la susținerea examenului de definitivat, consilierii juridici trebuie să achite la zi cotizația de membru al asociației.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

– Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) drept civil:

– Codul civil

h) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

i) drept penal:

– Codul penal

j) procedură penală:

– Codul de procedură penală

k) drept european şi instituţii europene

l) elemente de organizare si funcționare a instanțelor judecătorești si parchetelor, a activității notariale si activității executorilor judecătorești

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

ANUNȚ – COMUNICARE DATE GDPR

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 129/2019, în termen de 12 luni de la data de 21 iulie 2019, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 129/2019.

 

Termenul prevăzut la art. 63 din Legea nr. 129/2019 a fost prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

 

La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau oricărei alte persoane interesate.

 

În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne comunica numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, domiciliul și să completați acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, anexat aici.

 

Avem rugămintea să ne transmiteți informațiile solicitate și acordul de prelucrare a datelor până cel târziu luni, 17 august 2020, la adresa de mail contact@asociatiafidelislegis.ro

 

 

Conducerea Asociației Consilierilor Juridici „Fidelis Legis”

ANUNŢ – SUSȚINERE EXAMEN DEFINITIVAT

Având în vedere măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV2), examenul de definitivat se va desfășura în perioada 24.06-26.06.2020,  la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), cu participarea unui număr limitat de candidați.

 

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care îndeplinesc condițiile legale și care nu au expediat documentele necesare trebuie să transmită Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu și cererea de admitere la examen, până cel târziu la data de 12.06.2020.

 

Consilierii juridici care îndeplineau condițiile de susținere a examenului de definitivat la data amânării acestuia vor susține examenul cu prioritate.

 

Data și ora susținerii examenului vor fi comunicate în timp util, în funcție de numărul de persoane înscrise la concurs.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei, iar tematica și bibliografia rămân neschimbate.

ANUNŢ – AMÂNARE EXAMEN DEFINITIVAT

Având în vedere situația existentă la nivel național cauzată de riscul de infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV2), imposibilitatea identificării unui spațiu care să corespundă cerințelor sanitare impuse și numărul mare de persoane înscrise, examenul de definitivare în profesia de consilier juridic, planificat a fi susținut în data de 26.03.2020, se amână pentru o dată ce va fi comunicată ulterior.

ANUNŢ – Privind achitarea cotizației restante

În vederea actualizării și transmiterii situației consilierilor juridici din Asociația Fidelis Legis către instituțiile publice și instanțele de judecată, vă adresăm rugămintea să achitați contravaloarea cotizației pe ultimii 3 ani.

Menționăm că membrii asociației care nu achită, până la data 31.03.2020, cotizația pe anii 2017, 2018 și 2019, vor fi radiați din evidența asociației.

ANUNŢ – Privind 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2019

Stimați colegi,

Vă invităm să donați 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2019 către ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, completând PUNCTUL I din formularul atașat și semnând în stânga jos, la rubrica “Semnatura contribuabil”.

 

Declaratia 230 se poate depune personal la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, sau expediată prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 25.05.2020 (conform prevederilor Ordonantei nr. 6/2020).

 

În cazul personalului militar, declarația trebuie depusă la structura financiară a unității, urmând ca aceasta să le expedieze organelor fiscale.

În măsura în care doriti, Asociația consilierilor juridici “FIDELIS LEGIS”, poate depune/expedia declarația dvs., dupa primirea prealabilă a acesteia, cu condiția ca documentul să fie trimis nu mai tarziu de 04.05.2020, pe adresa: Ministerul Apărării Naționale, Direcția pentru relația cu Parlamentul, str. Izvor nr. 110, sector 5, București, cod 050561.

 

 

Cu stimă,

PRODECANUL ASOCIAȚIEI CONSILIERILOR

JURIDICI “FIDELIS LEGIS”
CLAUDIU TOMA

Examen de definitivare în profesie – 26 martie 2020

Examenul de definitivare in profesie se amâna pana la noi directive , la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 12:00. >> Detalii generale cu privire la examen

ATENȚIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei.
Totodată, pentru a participa la susținerea examenului de definitivat, consilierii juridici trebuie să achite la zi cotizația de membru al asociației.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) drept civil:

– Codul civil

h) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

i) drept penal:

– Codul penal

j) procedură penală:

– Codul de procedură penală

k) drept european şi instituţii europene

l) elemente de organizare si funcționare a instanțelor judecătorești si parchetelor, a activității notariale si activității executorilor judecătorești

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

ANUNŢ – Privind “Simpozionul – Rolul consilierului juridic în cadrul structurii organizaționale”

ANUNȚ

Consiliul Director al Asociației Consilierilor „FIDELIS LEGIS” urează tuturor membrilor un sincer LA MULȚI ANI bucurii și împliniri în noul an și are plăcerea ca, împreună cu Direcția pentru relația cu Parlamentul din Ministerul Apărării Naționale să vă invite la Simpozionul cu tema Rolul consilierului juridic în cadrul structurii organizaționale, ce va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 la Cercul Militar Național, sala de spectacole (intrarea dinspre BD. Mihail Kogălniceanu), între 12.00 – 14.00 (descarcă invitația).

Simpozionul este urmat de un cocktail oferit cu ocazia împlinirii a 15 ani de la înființarea Asociației Consilierilor juridici „FIDELIS LEGIS”, ce va avea loc în Sala Norvegiană a Cercului Militar Național.

Programul evenimentului este următorul:

  • 1200 – 1230 – primirea invitaților;
  • 1230 – 1400 – desfășurarea simpozionului – Sala de Spectacole;
  • 1400 – 1530 – cocktail oferit cu ocazia împlinirii a 15 ani de la înființarea Asociației Consilierilor Juridici „Fidelis Legis” – Sala Norvegiană.

La activitate vor fi invitați să participe persoanele care au condus destinele asociației de la înființare și până în prezent, precum și profesori de la prestigioase facultăți de drept din București.

Rugăm confirmarea de participare până la data de 20.01.2020 pe adresa contact@asaociatiafidelislegis.ro, fax 021.319.57.28 sau la telefon 0769.696.948, persoană de contact Ene Petru-Viorel, secretarul general al asociației.

Conducerea Asociației Consilierilor Juridici “Fidelis Legis”