Author Archives: admin

Home / Articles posted by admin

Examen de definitivare în profesie – 18-19 octombrie 2021

Având în vedere măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV2), examenul de definitivat se va desfășura în perioada 18.10-19.10.2021, la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 12:00, cu participarea unui număr limitat de candidați. >> Detalii generale cu privire la examen

Persoană de contact: Petru-Viorel ENE – Secretar general adjunct – 0769.696.948

ATENȚIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei.
Totodată, pentru a participa la susținerea examenului de definitivat, consilierii juridici trebuie să achite la zi cotizația de membru al asociației.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

– Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) drept civil:

– Codul civil

g) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

h) drept penal:

– Codul penal

i) procedură penală:

– Codul de procedură penală

j) drept european şi instituţii europene

k) elemente de organizare si funcționare a instanțelor judecătorești si parchetelor, a activității notariale si activității executorilor judecătorești

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Tabloul consilierilor juridici

Profesia de consilier juridic se exercita personal de catre consilierul juridic inscris pe Tabloul profesional al asociatiei.

Calitatea de consilier juridic definitivi sau stagiari se dovedeste prin legitimatia eliberata de catre Consiliul director al Asociatiei. […]

Vizualizati tabloul consilierilor juridici definitivi (actualizat în iunie 2021)

Vizualizati tabloul consilierilor juridici stagiari (actualizat în iunie 2021)

Vizualizati tabloul consilierilor juridici suspendati (actualizat în iunie 2021)

Detalii generale examen

Pentru admiterea la examenul de definitivare in profesie, consilierul juridic stagiar transmite o cerere de admitere la examen, catre decanul asociatiei, precum si raportul de stagiu semnat de catre consilierul juridic indrumator (art. 7 si 8 din Regulament)

Data urmatorului examen, tematica si bibliografia
Modelul de raport de stagiu poate fi descarcat aici
Modelul de cerere de admitere la examen poate fi descarcat aici

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea examenului. Descarcati modelul de cerere admitere la examen.

***

*

Adunarea Generală a Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, în baza prevederilor Legii nr. 514/2003, adoptă prezentul

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesia

de consilier juridic

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezentul regulament cuprinde norme de organizare şi desfăşurare a examenului pentru definitivare în funcţia de consilier juridic.

Art. 2. – Definitivarea în funcţia de consilier juridic se face pe bază de examen.

Art. 3. – Examenul de definitivare în funcţie se organizează pe baza unor criterii de apreciere a performanţelor profesionale, avându-se în vedere vechimea minimă în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată.

Art. 4. – Examenul pentru definitivare în funcţie pentru consilierii juridici stagiari înscrişi în Asociaţia Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS” se organizează la sediul instituţiei publice în care aceştia sunt încadraţi.

Art. 5. – Examenul prevăzut la art. 2 se organizează anual sau ori de câte ori este necesar.

CAPITOLUL II

Condiţii pentru înscrierea la examenul pentru definitivarea

în funcţia de consilier juridic

Art. 6. – Poate participa la examenul pentru definitivare consilierul juridic stagiar care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a efectuat un stagiu de pregătire cu durata de cel puţin 2 ani la începutul exercitării profesiei;

b) a îndeplinit toate obiectivele prevăzute pentru perioada de stagiu.

Art. 7. – Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 se constată prin decizia motivată a Consiliului director al Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, luată pe baza raportului consilierului juridic îndrumător.

Art. 8. – În baza deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului, consilierul juridic stagiar va solicita Consiliului director al asociaţiei avizul pentru înscrierea la examenul de definitivare în funcţie.

Art. 9. – (1) Examenul constă în susţinerea în scris a unei probe teoretice şi a unei probe practice.

(2) Data examenului pentru definitivare în funcţie, precum şi tematica şi bibliografia vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinerea examenului.

(3) Tematica pentru examenul de definitivare va cuprinde subiecte din legislaţia care reglementează activitatea consilierilor juridici, activitatea instituţiei în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi noţiuni generale de procedură penală şi civilă.

(4) Tematica va fi stabilită de Consiliul director al asociaţiei.

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru definitivarea

în funcţia de consilier juridic

Art. 10. – Comisia pentru definitivarea în funcţie este alcătuită din preşedinte şi 4 membri numiţi de Consiliul director al asociaţiei, dintre consilierii juridici definitivi cu o vechime de minim 5 ani.

Art. 11. – (1) Anterior desfăşurării examenului, comisia de examen va elabora subiectele din tematica prevăzută la art. 9 alin. (3), precum şi baremele de corectare.

(2) Locul desfăşurării examenului, ora începerii acestuia, timpul afectat elaborării lucrării, precum şi modalitatea de securizare a lucrărilor sunt stabilite de comisia de examen.

(3) În caz de fraudă sau tentativă de fraudă, pe lucrare se va face menţiunea „Fraudă” şi se va încheia proces-verbal în acest sens, iar candidatul va fi declarat respins.

(4) La sfârşitul susţinerii probei se va afişa baremul de corectare.

Art. 12. – (1) Comisia de examen va aprecia atât proba scrisă cât şi proba practică cu note de la 1 la 10, nota finală fiind reprezentată de media aritmetică obţinută la cele două probe şi vor fi declaraţi reuşiţi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7.

(2) Pentru fiecare probă nota minimă necesară promovării examenului trebuie să fie 5.

Art. 13. – Candidaţii pot depune contestaţii în termen de 48 ore de la data afişării rezultatelor la decanul asociaţiei.

Art. 14. – (1) Rezolvarea contestaţiilor se face de o comisie desemnată de Consiliul director al asociaţiei, având aceeaşi componenţă numerică cu cea a comisiei de examen prevăzută la art. 10, în termen de 3 zile de la data limită de depunere a contestaţiilor.

(2) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi şi membri ai comisiei de examen.

Art. 15. – Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza punctajele obţinute pentru fiecare probă şi va admite contestaţia, modificând, după caz, punctajul final acordat de comisia de examen, în situaţia în care:

a) constată că punctajele nu au fost acordate conform baremului;

b) după recorectare a rezultat un punctaj superior celui acordat de comisia de examen;

Art. 16. – Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a) dacă în urma analizării contestaţiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului;

b) dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic sau egal cu punctajul acordat de comisia de concurs.

Art. 17. – (1) Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.

(2) În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 18. – Rezultatele examenului vor fi validate de Consiliul director al asociaţiei şi vor fi afişate la sediul instituţiei publice.

(2) După promovarea examenului, candidatul dobândeşte titlul profesional de consilier juridic definitiv şi va fi înscris în Tabloul consilierilor juridici definitivi.

Art. 19. – Consilierul juridic stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de definitivare este înscris din oficiu la următoarea sesiune de examen.

Examen de definitivare în profesie – 20-22 aprilie 2021

Având în vedere măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV2), examenul de definitivat se va desfășura în perioada 20.04-22.04.2021, la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 12:00, cu participarea unui număr limitat de candidați. >> Detalii generale cu privire la examen

ATENȚIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei.
Totodată, pentru a participa la susținerea examenului de definitivat, consilierii juridici trebuie să achite la zi cotizația de membru al asociației.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

– Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) drept civil:

– Codul civil

h) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

i) drept penal:

– Codul penal

j) procedură penală:

– Codul de procedură penală

k) drept european şi instituţii europene

l) elemente de organizare si funcționare a instanțelor judecătorești si parchetelor, a activității notariale si activității executorilor judecătorești

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

ANUNŢ – Privind 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2021

Stimați colegi,

Vă invităm să donați 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2021 către ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, completând PUNCTUL I si  PUNCTUL II (procentul din impozit) din formularul atașat și semnând în stânga jos, la rubrica “Semnatura contribuabil”.

 

Declaratia 230 se poate depune personal sau expediată prin poștă, cu confirmare de primire, la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu (Ordinul nr. 15/2021), până la data de 25.05.2021.

 

În măsura în care doriti, Asociația consilierilor juridici “FIDELIS LEGIS”, poate depune/expedia declarația dvs., după primirea prealabilă a acesteia, cu condiția ca documentul să fie trimis nu mai târziu de 04.05.2021, pe adresa: ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, str. Bogota nr. 13, sector 1, București, cod 013642.

Totodată, doresc să vă informez că asociația este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult, începând cu data de 29.05.2019, astfel încât poate primi sponsorizări.

 

 

Cu stimă,

PRODECANUL ASOCIAȚIEI CONSILIERILOR

JURIDICI “FIDELIS LEGIS”
CLAUDIU TOMA

Examen de definitivare în profesie – 7-8 octombrie 2020

Având în vedere măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV2), examenul de definitivat se va desfășura în perioada 07.10-08.10.2020 la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 12:00, cu participarea unui număr limitat de candidați. >> Detalii generale cu privire la examen

ATENȚIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei.
Totodată, pentru a participa la susținerea examenului de definitivat, consilierii juridici trebuie să achite la zi cotizația de membru al asociației.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

– Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) drept civil:

– Codul civil

h) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

i) drept penal:

– Codul penal

j) procedură penală:

– Codul de procedură penală

k) drept european şi instituţii europene

l) elemente de organizare si funcționare a instanțelor judecătorești si parchetelor, a activității notariale si activității executorilor judecătorești

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

ANUNȚ – COMUNICARE DATE GDPR

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 129/2019, în termen de 12 luni de la data de 21 iulie 2019, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 129/2019.

 

Termenul prevăzut la art. 63 din Legea nr. 129/2019 a fost prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

 

La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau oricărei alte persoane interesate.

 

În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne comunica numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, domiciliul și să completați acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, anexat aici.

 

Avem rugămintea să ne transmiteți informațiile solicitate și acordul de prelucrare a datelor până cel târziu luni, 17 august 2020, la adresa de mail contact@asociatiafidelislegis.ro

 

 

Conducerea Asociației Consilierilor Juridici „Fidelis Legis”

ANUNŢ – SUSȚINERE EXAMEN DEFINITIVAT

Având în vedere măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV2), examenul de definitivat se va desfășura în perioada 24.06-26.06.2020,  la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), cu participarea unui număr limitat de candidați.

 

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care îndeplinesc condițiile legale și care nu au expediat documentele necesare trebuie să transmită Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu și cererea de admitere la examen, până cel târziu la data de 12.06.2020.

 

Consilierii juridici care îndeplineau condițiile de susținere a examenului de definitivat la data amânării acestuia vor susține examenul cu prioritate.

 

Data și ora susținerii examenului vor fi comunicate în timp util, în funcție de numărul de persoane înscrise la concurs.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei, iar tematica și bibliografia rămân neschimbate.

ANUNŢ – AMÂNARE EXAMEN DEFINITIVAT

Având în vedere situația existentă la nivel național cauzată de riscul de infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV2), imposibilitatea identificării unui spațiu care să corespundă cerințelor sanitare impuse și numărul mare de persoane înscrise, examenul de definitivare în profesia de consilier juridic, planificat a fi susținut în data de 26.03.2020, se amână pentru o dată ce va fi comunicată ulterior.

ANUNŢ – Privind achitarea cotizației restante

În vederea actualizării și transmiterii situației consilierilor juridici din Asociația Fidelis Legis către instituțiile publice și instanțele de judecată, vă adresăm rugămintea să achitați contravaloarea cotizației pe ultimii 3 ani.

Menționăm că membrii asociației care nu achită, până la data 31.03.2020, cotizația pe anii 2017, 2018 și 2019, vor fi radiați din evidența asociației.