Category Archives: Anunturi

Home / Archive by category "Anunturi"

ANUNŢ – Privind 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2021

Vă invităm să donați 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2021 către ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, completând PUNCTUL I din formularul atașat și semnând în stânga jos, la rubrica “Semnatura contribuabil”.

Asociația consilierilor juridici “FIDELIS LEGIS” va depune declarația dvs., după primirea prealabilă a acesteia, împreună cu o copie a cărții de identitate, cu condiția ca documentul să fie trimis nu mai târziu de 15.05.2022, pe adresa: ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, str. Bogota nr. 13, sector 1, București, cod 013642.

Totodată, doresc să vă informez că asociația este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult, începând cu data de 29.05.2019, astfel încât poate primi sponsorizări.

ANUNŢ – Privind 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2020

Stimați colegi,

Vă invităm să donați 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2021 către ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, completând PUNCTUL I si  PUNCTUL II (procentul din impozit) din formularul atașat și semnând în stânga jos, la rubrica “Semnatura contribuabil”.

 

Declaratia 230 se poate depune personal sau expediată prin poștă, cu confirmare de primire, la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu (Ordinul nr. 15/2021), până la data de 25.05.2021.

 

În măsura în care doriti, Asociația consilierilor juridici “FIDELIS LEGIS”, poate depune/expedia declarația dvs., după primirea prealabilă a acesteia, cu condiția ca documentul să fie trimis nu mai târziu de 04.05.2021, pe adresa: ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, str. Bogota nr. 13, sector 1, București, cod 013642.

Totodată, doresc să vă informez că asociația este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult, începând cu data de 29.05.2019, astfel încât poate primi sponsorizări.

 

 

Cu stimă,

PRODECANUL ASOCIAȚIEI CONSILIERILOR

JURIDICI “FIDELIS LEGIS”
CLAUDIU TOMA

ANUNȚ – COMUNICARE DATE GDPR

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 129/2019, în termen de 12 luni de la data de 21 iulie 2019, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 129/2019.

 

Termenul prevăzut la art. 63 din Legea nr. 129/2019 a fost prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

 

La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau oricărei alte persoane interesate.

 

În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne comunica numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, domiciliul și să completați acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, anexat aici.

 

Avem rugămintea să ne transmiteți informațiile solicitate și acordul de prelucrare a datelor până cel târziu luni, 17 august 2020, la adresa de mail contact@asociatiafidelislegis.ro

 

 

Conducerea Asociației Consilierilor Juridici „Fidelis Legis”

ANUNŢ – SUSȚINERE EXAMEN DEFINITIVAT

Având în vedere măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea și combaterea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV2), examenul de definitivat se va desfășura în perioada 24.06-26.06.2020,  la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), cu participarea unui număr limitat de candidați.

 

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care îndeplinesc condițiile legale și care nu au expediat documentele necesare trebuie să transmită Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu și cererea de admitere la examen, până cel târziu la data de 12.06.2020.

 

Consilierii juridici care îndeplineau condițiile de susținere a examenului de definitivat la data amânării acestuia vor susține examenul cu prioritate.

 

Data și ora susținerii examenului vor fi comunicate în timp util, în funcție de numărul de persoane înscrise la concurs.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei, iar tematica și bibliografia rămân neschimbate.

ANUNŢ – AMÂNARE EXAMEN DEFINITIVAT

Având în vedere situația existentă la nivel național cauzată de riscul de infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV2), imposibilitatea identificării unui spațiu care să corespundă cerințelor sanitare impuse și numărul mare de persoane înscrise, examenul de definitivare în profesia de consilier juridic, planificat a fi susținut în data de 26.03.2020, se amână pentru o dată ce va fi comunicată ulterior.

ANUNŢ – Privind achitarea cotizației restante

În vederea actualizării și transmiterii situației consilierilor juridici din Asociația Fidelis Legis către instituțiile publice și instanțele de judecată, vă adresăm rugămintea să achitați contravaloarea cotizației pe ultimii 3 ani.

Menționăm că membrii asociației care nu achită, până la data 31.03.2020, cotizația pe anii 2017, 2018 și 2019, vor fi radiați din evidența asociației.

ANUNŢ – Privind 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2019

Stimați colegi,

Vă invităm să donați 3.5% din impozitul pe venit pe anul 2019 către ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, completând PUNCTUL I din formularul atașat și semnând în stânga jos, la rubrica “Semnatura contribuabil”.

 

Declaratia 230 se poate depune personal la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, sau expediată prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 25.05.2020 (conform prevederilor Ordonantei nr. 6/2020).

 

În cazul personalului militar, declarația trebuie depusă la structura financiară a unității, urmând ca aceasta să le expedieze organelor fiscale.

În măsura în care doriti, Asociația consilierilor juridici “FIDELIS LEGIS”, poate depune/expedia declarația dvs., dupa primirea prealabilă a acesteia, cu condiția ca documentul să fie trimis nu mai tarziu de 04.05.2020, pe adresa: Ministerul Apărării Naționale, Direcția pentru relația cu Parlamentul, str. Izvor nr. 110, sector 5, București, cod 050561.

 

 

Cu stimă,

PRODECANUL ASOCIAȚIEI CONSILIERILOR

JURIDICI “FIDELIS LEGIS”
CLAUDIU TOMA

ANUNŢ – Privind 2% din impozitul pe venit pe anul 2018

Stimați colegi,

Vă invităm să donați 2% din impozitul pe venit pe anul 2018 către ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”, completând PUNCTUL I din formularul atașat și semnând în stânga jos, la rubrica “Semnatura contribuabil”. Declaratia 230 se poate depune personal la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, sau expediată prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 15.03.2019 (ORDINUL nr. 50 din 11 ianuarie 2019 al A.N.A.F., publicat în M.Of. nr. 40 din 15.01.2019)

În măsura în care doriti, Asociația consilierilor juridici “FIDELIS LEGIS”, poate depune/expedia declarația dvs., dupa primirea prealabilă a acesteia, cu condiția ca documentul să fie trimis nu mai tarziu de 05.03.2019, pe adresa: Ministerul Apărării Naționale, Direcția pentru relația cu Parlamentul, str. Izvor nr. 110, sector 5, București, cod 050561.

 

Cu stimă,

PRODECANUL ASOCIAȚIEI CONSILIERILOR

JURIDICI “FIDELIS LEGIS”
CLAUDIU TOMA

ANUNŢ – Privind ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic

ANUNŢ

privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic grad profesional principal, în cadrul biroului asistenţă juridică, acte normative specifice şi avize din secţia asistenţă juridică, expertiză documente şi relaţii cu publicul la

Direcţia Management Resurse Umane

Ministerul Apărării Naționale

       Direcţia Management Resurse Umane, în temeiul prevederilor art.87 alin.(1) lit.c), alin.(2) lit.c) şi art.90 alin.(1) lit.b), alin.(2), (5)-(7) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.148 şi 149 alin.(1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, prin transfer la cerere.

Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, şi poate avea loc numai pentru funcţionarii publici încadraţi în autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală şi care îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică, conform prevederilor art.90 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

  • Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în biroul asistenţă juridică, acte normative specifice şi avize din secţia asistenţă juridică, expertiză documente şi relaţii cu publicul la Direcţia Management Resurse Umane – 1(unu) post;
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor juridice;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 (cinci) ani;
  • Cunoştinţe operare calculator de nivel mediu.

Funcţionarii publici interesaţi vor depune, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Direcţiei management resurse umane, strada Drumul Taberei nr. 7B, Sector 6, Bucureşti, respectiv în perioada 21.03 – 10.04.2017 următoarele documente:

  1.  cerere de transfer;
  2. Curriculum Vitae model european;
  3. copia actului de identitate;
  4. copiile actelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  5. copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  6. o adeverinţă eliberată de către instituţia angajatoare care să ateste calitatea de angajat şi funcţia pe care o ocupă în prezent.

Documentele solicitate în copie vor fi prezentate în copie legalizată sau însoțite de documentele originale, pentru certificare.

În situaţia în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru funcţia publică de execuţie vacantă, Direcţia management resurse umane va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi, în termenul prevăzut de prevederile art.149 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, data, ora şi locul susţinerii interviului fiind aduse la cunoştinţa acestora.

       Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la telefon 021.319.58.58, interior 2829.