Examen de definitivare in profesie – 5 decembrie 2014

Home / Examen de definitivare in profesie – 5 decembrie 2014

Examenul de definitivare in profesie se va desfăşura pe data de 05.12.2014, la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 09.30

>> Detalii generale cu privire la examen

 

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte. Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006;

– Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) procedură civilă:

Codul de procedură civilă

–  acţiunea civilă (art. 29-40);

– participanţii la procesul civil (art. 41-93);

– competenţa instanţelor judecătoreşti (art.94-147);

– actele de procedură (art. 148-179);

– termenele procedurale (art. 180-186);

– amenzi judiciare şi despăgubiri (art. 187-191);

– procedura în faţa primei instanţe (art. 192-455);

– căile de atac (art. 456-513);

– dispoziţii privind asigurarea unei practici juduciare unitare (art. 514-521);

– contestaţia privind tergiversarea procesului (art. 522-526);

– arbitrajul (art. 541-615);

– executarea silită (art. 622-779);

– poprirea (art. 780-793);

– procedura partajului judiciar (art. 979-995);

– procedura ordonanţei preşedinţiale (art. 996-1001).

h) procedură penală:

Codul de procedură penală

–  acţiunea penală (art. 14-18);

–  acţiunea civilă (art. 19–28);

–  participanţii în procesul penal (art. 29–34);

– competenţa organelor judiciare (art. 35-76);

– subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora (art. 77-81);

– inculpatul şi drepturile acestuia (art. 82-83);

– partea civilă şi drepturile acesteia (art. 84-85);

– partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia (art. 86-87);

– avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea (art. 88-96);

–  probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii (art. 97-201);

– măsurile preventive (art. 202-244);

– citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257-267);

–  termenele (art. 268-271);

– nulităţile (art. 280-282);

–  urmărirea penală (art. 285-341);

–  judecata în primă instanţă (art. 371-407);

–  apelul (art. 408-425);

– contestaţia (art. 4251)

– contestaţia în anulare (art. 426-432)

–  recursul în casaţie (art. 433-451);

–  revizuirea (art. 452-465);

–  acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478-488);

– procedura reabilitării (art. 527-537).

i) Codul civil

– aplicarea legii civile (art. 6 – 8);

– capacitatea civilă a persoanei fizice (art. 34-103);

– capacitatea civilă a persoanei juridice (art. 205-251);

– despre familie – (art. 258-311);

– desfacerea căsătoriei (art. 373-404)

–  bunurile şi drepturile reale în general  (art. 535-554);

–  proprietatea privată (art. 555-692);

– dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (art. 693-772);

–  proprietatea publică (art. 858-875);

–  moştenirea legală (art. 963-983)

–  liberalităţile (art. 984-1099);

–  transmiterea şi partajul moştenirii (art. 1100-1163);

–  despre obligaţii (art. 1164-1649);

–  contractul de vânzare (art.1650-1762)

–  contractul de locaţiune (art. 1777-1850);

–  contractul de mandat (art. 2009-2071);

–  privilegiile (art. 2333-2342);

–  ipoteca (art. 2343-2479);

–  despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor (art. 2500-2556).

j) Codul penal

–  aplicarea legii penale (art. 3-14);

–  infracţiunea (art. 15-52);

–  pedepsele (art. 53-106);

– răspunderea penală a persoanei juridice (art. 135-151) ;

–  cauzele care înlătură răspunderea penală (art. 152-159);

– cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (art. 160-164) ;

–  infracţiuni contra persoanei (art. 188-227);

–  infracţiuni contra patrimoniului (art. 228-256);

–  infracţiuni de corupţie şi de serviciu (art. 289-309);

–  infracţiuni de fals (art. 310-328);

–  infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (art. 367-384);

– infracţiuni contra securităţii naţionale (art. 394-412) ;

– infracţiuni săvârşite de militari sau de civili (art. 432-437) ;

– infracţiuni de război (art. 440-445).

k) Drept european şi instituţii europene

l) Elemente de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor, a activitatii notariale si activitatii executorilor judecatoresti

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.