Cum ma pot inscrie in Asociatia consilierilor juridici FIDELIS LEGIS?

Home / Cum ma pot inscrie in Asociatia consilierilor juridici FIDELIS LEGIS?

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca consilierul juridic care doreste inscrierea in asociatie:

(1) „Art. 9. – (1) Calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere, însoţită de o declaraţie de acceptare a prevederilor Statutului şi de copiile legalizate ale documentelor oficiale prin care se dovedeşte întrunirea condiţiilor prevăzute de art. 8, 9 şi 10 din Legea 514/2003.
(2) Decizia privind admiterea sau respingerea cererii înaintată în vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei „Corpul Consilierilor Juridici din Administraţia Publică”, se ia de către Consiliul Director, nu mai târziu de 5 zile de la data înregistrării cererii candidatului şi a documentelor care probează întrunirea condiţiilor legale menţionate anterior. În cazul în care documentaţia anexată cererii de înscriere este incompletă, petentul va fi informat în scris asupra acestor aspecte, iar termenul de 5 zile prevăzut pentru soluţionarea cererii va începe să curgă de la data depunerii actelor solicitate.
(3) Decizia se comunică celui interesat în scris, în maximum 5 zile de la adoptarea acesteia. Calitatea de membru asociat se dobândeşte după primirea comunicării de admitere, cu începere de la data achitării taxei de  înscriere şi a cotizaţiei.
(4) Împotriva eventualelor decizii de respingere a candidaturilor, se poate face apel în termen de maximum o lună de la primirea comunicării.
(5) Apelul se soluţionează în prima şedinţă a Adunării Generale, hotărârea acesteia fiind definitivă.”

Formular inregistrare in asociatie pdf.

Declaratie de consimțământ pdf – obligatorie

TAXA INSCRIERE: 150 LEI

COTIZATIE ANUALA: 100 LEI

NOTA:

  1. Consilierii juridici care nu si-au achitat cotizatia pe anii anteriori, o achita la valoarea de 100 lei pe an.
  2. Consilierii juridici care fac dovada faptului ca sunt/au fost inscrisi in alte asociatii profesionale ale consilierilor juridici, nu mai platesc taxa de inscriere.

STATUTUL ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”

Descarcati statutul Asociatiei (PDF)

CAPITOLUL I
DENUMIRE, SEDIU, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ

Art. 1. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” se constituie prin liberă exprimare a voinţei de asociere a consilierilor juridici, semnatari ai Actului Constitutiv şi a prezentului Statut, în conformitate cu prevederile art. 9 şi 40 din Constituţia Români, republicată, art. 5 şi 25 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 27 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 7 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sediul ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” este în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 111-131, bl. 9 B, sc. F, et. 14, ap. 214, sector 1, România, acesta va putea fi modificat în condiţiile prevăzute în Statut, cu îndeplinirea formelor legale.
Art. 2. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” este organizaţia profesională şi ştiinţifică a consilierilor juridici ce activează în interesul persoanelor juridice de drept public şi privat, fiind persoană juridică român fără scop lucrativ, autonomă, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit.
(2) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii:
a) principiul egalităţii în drepturi a membrilor săi;
b) principiul eligibilităţii democratice, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales;
c) principiul libertăţii de exprimare.
Art. 3. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” se constituie şi îşi desfăşoară activitatea precizată în Statut pe termen nedeterminat.