Examen de definitivare in profesie – 26 iunie 2015

Home /

Examen de definitivare in profesie – 26 iunie 2015

Examenul de definitivare in profesie se va desfăşura pe data de 26.06.2015, la Cercul Militar Naţional (Str. Constantin Mille nr. 1, sector 1, intrarea dinspre bd. M. Kogălniceanu, sala „Ştefan cel Mare”), începând cu ora 13.00.

>> Detalii generale cu privire la examen

 

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte. Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) procedură civilă:

Codul de procedură civilă

–  acţiunea civilă (art. 29-40);

– participanţii la procesul civil (art. 41-93);

– competenţa instanţelor judecătoreşti (art.94-147);

– actele de procedură (art. 148-179);

– termenele procedurale (art. 180-186);

– amenzi judiciare şi despăgubiri (art. 187-191);

– procedura în faţa primei instanţe (art. 192-455);

– căile de atac (art. 456-513);

– dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare (art. 514-521);

– contestaţia privind tergiversarea procesului (art. 522-526);

– arbitrajul (art. 541-615);

– executarea silită (art. 622-779);

– poprirea (art. 780-793);

– procedura partajului judiciar (art. 979-995);

– procedura ordonanţei preşedinţiale (art. 996-1001).

h) procedură penală:

Codul de procedură penală

–  acţiunea penală (art. 14-18);

–  acţiunea civilă (art. 19–28);

–  participanţii în procesul penal (art. 29–34);

– competenţa organelor judiciare (art. 35-76);

– subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora (art. 77-81);

– inculpatul şi drepturile acestuia (art. 82-83);

– partea civilă şi drepturile acesteia (art. 84-85);

– partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia (art. 86-87);

– avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea (art. 88-96);

–  probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii (art. 97-201);

– măsurile preventive (art. 202-244);

– citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257-267);

–  termenele (art. 268-271);

– nulităţile (art. 280-282);

–  urmărirea penală (art. 285-341);

–  judecata în primă instanţă (art. 371-407);

–  apelul (art. 408-425);

– contestaţia (art. 4251)

– contestaţia în anulare (art. 426-432)

–  recursul în casaţie (art. 433-451);

–  revizuirea (art. 452-465);

–  acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478-488);

– procedura reabilitării (art. 527-537).

i) Codul civil

– aplicarea legii civile (art. 6 – 8);

– capacitatea civilă a persoanei fizice (art. 34-103);

– capacitatea civilă a persoanei juridice (art. 205-251);

– despre familie – (art. 258-311);

– desfacerea căsătoriei (art. 373-404)

–  bunurile şi drepturile reale în general  (art. 535-554);

–  proprietatea privată (art. 555-692);

– dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (art. 693-772);

–  proprietatea publică (art. 858-875);

–  moştenirea legală (art. 963-983)

–  liberalităţile (art. 984-1099);

–  transmiterea şi partajul moştenirii (art. 1100-1163);

–  despre obligaţii (art. 1164-1649);

–  contractul de vânzare (art.1650-1762)

–  contractul de locaţiune (art. 1777-1850);

–  contractul de mandat (art. 2009-2071);

–  privilegiile (art. 2333-2342);

–  ipoteca (art. 2343-2479);

–  despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor (art. 2500-2556).

j) Codul penal

–  aplicarea legii penale (art. 3-14);

–  infracţiunea (art. 15-52);

–  pedepsele (art. 53-106);

– răspunderea penală a persoanei juridice (art. 135-151) ;

–  cauzele care înlătură răspunderea penală (art. 152-159);

– cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (art. 160-164) ;

–  infracţiuni contra persoanei (art. 188-227);

–  infracţiuni contra patrimoniului (art. 228-256);

–  infracţiuni de corupţie şi de serviciu (art. 289-309);

–  infracţiuni de fals (art. 310-328);

–  infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (art. 367-384);

– infracţiuni contra securităţii naţionale (art. 394-412) ;

– infracţiuni săvârşite de militari sau de civili (art. 432-437) ;

– infracţiuni de război (art. 440-445).

k) Drept european şi instituţii europene

l) Elemente de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor, a activitatii notariale si activitatii executorilor judecatoresti

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Concurs de articole cu tematica juridica

Asociaţia Consilierilor Juridici „Fidelis Legis” organizează un concurs de articole cu tematică juridică, cu premii în bani şi obiecte.

La acest concurs pot participa membrii asociaţiei, data limită de depunere a articolelor fiind 20.02.2015. Articolele (între 2 şi 4 pagini) vor fi redactate în Microsoft Word (mărime caracter 12, font Times New Roman, cu diacritice) şi pot fi transmise până la data specificată la adresa de e-mail contact@asociatiafidelislegis.ro, cu menţiunea “pentru concurs”.

Articolele înscrise în concurs vor fi evaluate de către un juriu numit de Comitetul Director al asociaţiei.

Cele mai bune articole vor fi publicate în revista LEX, iar primele 3 vor fi premiate în bani şi obiecte de către Asociaţia Consilierilor Juridici „Fidelis Legis”.

Documente Asociatie

STATUTUL ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS”

CAPITOLUL I
DENUMIRE, SEDIU, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ

Art. 1. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” se constituie prin liberă exprimare a voinţei de asociere a consilierilor juridici, semnatari ai Actului Constitutiv şi a prezentului Statut, în conformitate cu prevederile art. 9 şi 40 din Constituţia Români, republicată, art. 5 şi 25 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 27 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 7 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sediul ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” este în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 111-131, bl. 9 B, sc. F, et. 14, ap. 214, sector 1, România, acesta va putea fi modificat în condiţiile prevăzute în Statut, cu îndeplinirea formelor legale.
Art. 2. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” este organizaţia profesională şi ştiinţifică a consilierilor juridici ce activează în interesul persoanelor juridice de drept public şi privat, fiind persoană juridică român fără scop lucrativ, autonomă, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit.
(2) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii:
a) principiul egalităţii în drepturi a membrilor săi;
b) principiul eligibilităţii democratice, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales;
c) principiul libertăţii de exprimare.
Art. 3. – ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI “FIDELIS LEGIS” se constituie şi îşi desfăşoară activitatea precizată în Statut pe termen nedeterminat.

Descarcati statutul Asociatiei (PDF)

Formular-inscriere (PDF)

Examen de definitivare in profesie – 20 februarie 2015

Examenul de definitivare in profesie se va desfăşura pe data de 20.02.2015, la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 09.30.

>> Detalii generale cu privire la examen

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte.  Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006;

– Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) procedură civilă:

Codul de procedură civilă

–  acţiunea civilă (art. 29-40);

– participanţii la procesul civil (art. 41-93);

– competenţa instanţelor judecătoreşti (art.94-147);

– actele de procedură (art. 148-179);

– termenele procedurale (art. 180-186);

– amenzi judiciare şi despăgubiri (art. 187-191);

– procedura în faţa primei instanţe (art. 192-455);

– căile de atac (art. 456-513);

– dispoziţii privind asigurarea unei practici juduciare unitare (art. 514-521);

– contestaţia privind tergiversarea procesului (art. 522-526);

– arbitrajul (art. 541-615);

– executarea silită (art. 622-779);

– poprirea (art. 780-793);

– procedura partajului judiciar (art. 979-995);

– procedura ordonanţei preşedinţiale (art. 996-1001).

h) procedură penală:

Codul de procedură penală

–  acţiunea penală (art. 14-18);

–  acţiunea civilă (art. 19–28);

–  participanţii în procesul penal (art. 29–34);

– competenţa organelor judiciare (art. 35-76);

– subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora (art. 77-81);

– inculpatul şi drepturile acestuia (art. 82-83);

– partea civilă şi drepturile acesteia (art. 84-85);

– partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia (art. 86-87);

– avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea (art. 88-96);

–  probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii (art. 97-201);

– măsurile preventive (art. 202-244);

– citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257-267);

–  termenele (art. 268-271);

– nulităţile (art. 280-282);

–  urmărirea penală (art. 285-341);

–  judecata în primă instanţă (art. 371-407);

–  apelul (art. 408-425);

– contestaţia (art. 4251)

– contestaţia în anulare (art. 426-432)

–  recursul în casaţie (art. 433-451);

–  revizuirea (art. 452-465);

–  acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478-488);

– procedura reabilitării (art. 527-537).

i) Codul civil

– aplicarea legii civile (art. 6 – 8);

– capacitatea civilă a persoanei fizice (art. 34-103);

– capacitatea civilă a persoanei juridice (art. 205-251);

– despre familie – (art. 258-311);

– desfacerea căsătoriei (art. 373-404)

–  bunurile şi drepturile reale în general  (art. 535-554);

–  proprietatea privată (art. 555-692);

– dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (art. 693-772);

–  proprietatea publică (art. 858-875);

–  moştenirea legală (art. 963-983)

–  liberalităţile (art. 984-1099);

–  transmiterea şi partajul moştenirii (art. 1100-1163);

–  despre obligaţii (art. 1164-1649);

–  contractul de vânzare (art.1650-1762)

–  contractul de locaţiune (art. 1777-1850);

–  contractul de mandat (art. 2009-2071);

–  privilegiile (art. 2333-2342);

–  ipoteca (art. 2343-2479);

–  despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor (art. 2500-2556).

j) Codul penal

–  aplicarea legii penale (art. 3-14);

–  infracţiunea (art. 15-52);

–  pedepsele (art. 53-106);

– răspunderea penală a persoanei juridice (art. 135-151) ;

–  cauzele care înlătură răspunderea penală (art. 152-159);

– cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (art. 160-164) ;

–  infracţiuni contra persoanei (art. 188-227);

–  infracţiuni contra patrimoniului (art. 228-256);

–  infracţiuni de corupţie şi de serviciu (art. 289-309);

–  infracţiuni de fals (art. 310-328);

–  infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (art. 367-384);

– infracţiuni contra securităţii naţionale (art. 394-412) ;

– infracţiuni săvârşite de militari sau de civili (art. 432-437) ;

– infracţiuni de război (art. 440-445).

k) Drept european şi instituţii europene

l) Elemente de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor, a activitatii notariale si activitatii executorilor judecatoresti

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Examen de definitivare in profesie – 5 decembrie 2014

Examenul de definitivare in profesie se va desfăşura pe data de 05.12.2014, la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 09.30

>> Detalii generale cu privire la examen

 

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte. Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006;

– Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) procedură civilă:

Codul de procedură civilă

–  acţiunea civilă (art. 29-40);

– participanţii la procesul civil (art. 41-93);

– competenţa instanţelor judecătoreşti (art.94-147);

– actele de procedură (art. 148-179);

– termenele procedurale (art. 180-186);

– amenzi judiciare şi despăgubiri (art. 187-191);

– procedura în faţa primei instanţe (art. 192-455);

– căile de atac (art. 456-513);

– dispoziţii privind asigurarea unei practici juduciare unitare (art. 514-521);

– contestaţia privind tergiversarea procesului (art. 522-526);

– arbitrajul (art. 541-615);

– executarea silită (art. 622-779);

– poprirea (art. 780-793);

– procedura partajului judiciar (art. 979-995);

– procedura ordonanţei preşedinţiale (art. 996-1001).

h) procedură penală:

Codul de procedură penală

–  acţiunea penală (art. 14-18);

–  acţiunea civilă (art. 19–28);

–  participanţii în procesul penal (art. 29–34);

– competenţa organelor judiciare (art. 35-76);

– subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora (art. 77-81);

– inculpatul şi drepturile acestuia (art. 82-83);

– partea civilă şi drepturile acesteia (art. 84-85);

– partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia (art. 86-87);

– avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea (art. 88-96);

–  probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii (art. 97-201);

– măsurile preventive (art. 202-244);

– citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257-267);

–  termenele (art. 268-271);

– nulităţile (art. 280-282);

–  urmărirea penală (art. 285-341);

–  judecata în primă instanţă (art. 371-407);

–  apelul (art. 408-425);

– contestaţia (art. 4251)

– contestaţia în anulare (art. 426-432)

–  recursul în casaţie (art. 433-451);

–  revizuirea (art. 452-465);

–  acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478-488);

– procedura reabilitării (art. 527-537).

i) Codul civil

– aplicarea legii civile (art. 6 – 8);

– capacitatea civilă a persoanei fizice (art. 34-103);

– capacitatea civilă a persoanei juridice (art. 205-251);

– despre familie – (art. 258-311);

– desfacerea căsătoriei (art. 373-404)

–  bunurile şi drepturile reale în general  (art. 535-554);

–  proprietatea privată (art. 555-692);

– dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (art. 693-772);

–  proprietatea publică (art. 858-875);

–  moştenirea legală (art. 963-983)

–  liberalităţile (art. 984-1099);

–  transmiterea şi partajul moştenirii (art. 1100-1163);

–  despre obligaţii (art. 1164-1649);

–  contractul de vânzare (art.1650-1762)

–  contractul de locaţiune (art. 1777-1850);

–  contractul de mandat (art. 2009-2071);

–  privilegiile (art. 2333-2342);

–  ipoteca (art. 2343-2479);

–  despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor (art. 2500-2556).

j) Codul penal

–  aplicarea legii penale (art. 3-14);

–  infracţiunea (art. 15-52);

–  pedepsele (art. 53-106);

– răspunderea penală a persoanei juridice (art. 135-151) ;

–  cauzele care înlătură răspunderea penală (art. 152-159);

– cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (art. 160-164) ;

–  infracţiuni contra persoanei (art. 188-227);

–  infracţiuni contra patrimoniului (art. 228-256);

–  infracţiuni de corupţie şi de serviciu (art. 289-309);

–  infracţiuni de fals (art. 310-328);

–  infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (art. 367-384);

– infracţiuni contra securităţii naţionale (art. 394-412) ;

– infracţiuni săvârşite de militari sau de civili (art. 432-437) ;

– infracţiuni de război (art. 440-445).

k) Drept european şi instituţii europene

l) Elemente de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor, a activitatii notariale si activitatii executorilor judecatoresti

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Detalii generale examen

Pentru admiterea la examenul de definitivare in profesie, consilierul juridic stagiar transmite o cerere de admitere la examen, catre decanul asociatiei, precum si raportul de stagiu semnat de catre consilierul juridic indrumator (art. 7 si 8 din Regulament)

Data urmatorului examen, tematica si bibliografia
Modelul de raport de stagiu poate fi descarcat aici
Modelul de cerere de admitere la examen poate fi descarcat aici

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea examenului. Descarcati modelul de cerere admitere la examen.

***

*

Adunarea Generală a Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, în baza prevederilor Legii nr. 514/2003, adoptă prezentul

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesia

de consilier juridic

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezentul regulament cuprinde norme de organizare şi desfăşurare a examenului pentru definitivare în funcţia de consilier juridic.

Art. 2. – Definitivarea în funcţia de consilier juridic se face pe bază de examen.

Art. 3. – Examenul de definitivare în funcţie se organizează pe baza unor criterii de apreciere a performanţelor profesionale, avându-se în vedere vechimea minimă în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată.

Art. 4. – Examenul pentru definitivare în funcţie pentru consilierii juridici stagiari înscrişi în Asociaţia Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS” se organizează la sediul instituţiei publice în care aceştia sunt încadraţi.

Art. 5. – Examenul prevăzut la art. 2 se organizează anual sau ori de câte ori este necesar.

CAPITOLUL II

Condiţii pentru înscrierea la examenul pentru definitivarea

în funcţia de consilier juridic

Art. 6. – Poate participa la examenul pentru definitivare consilierul juridic stagiar care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a efectuat un stagiu de pregătire cu durata de cel puţin 2 ani la începutul exercitării profesiei;

b) a îndeplinit toate obiectivele prevăzute pentru perioada de stagiu.

Art. 7. – Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 se constată prin decizia motivată a Consiliului director al Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, luată pe baza raportului consilierului juridic îndrumător.

Art. 8. – În baza deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului, consilierul juridic stagiar va solicita Consiliului director al asociaţiei avizul pentru înscrierea la examenul de definitivare în funcţie.

Art. 9. – (1) Examenul constă în susţinerea în scris a unei probe teoretice şi a unei probe practice.

(2) Data examenului pentru definitivare în funcţie, precum şi tematica şi bibliografia vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinerea examenului.

(3) Tematica pentru examenul de definitivare va cuprinde subiecte din legislaţia care reglementează activitatea consilierilor juridici, activitatea instituţiei în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi noţiuni generale de procedură penală şi civilă.

(4) Tematica va fi stabilită de Consiliul director al asociaţiei.

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru definitivarea

în funcţia de consilier juridic

Art. 10. – Comisia pentru definitivarea în funcţie este alcătuită din preşedinte şi 4 membri numiţi de Consiliul director al asociaţiei, dintre consilierii juridici definitivi cu o vechime de minim 5 ani.

Art. 11. – (1) Anterior desfăşurării examenului, comisia de examen va elabora subiectele din tematica prevăzută la art. 9 alin. (3), precum şi baremele de corectare.

(2) Locul desfăşurării examenului, ora începerii acestuia, timpul afectat elaborării lucrării, precum şi modalitatea de securizare a lucrărilor sunt stabilite de comisia de examen.

(3) În caz de fraudă sau tentativă de fraudă, pe lucrare se va face menţiunea „Fraudă” şi se va încheia proces-verbal în acest sens, iar candidatul va fi declarat respins.

(4) La sfârşitul susţinerii probei se va afişa baremul de corectare.

Art. 12. – (1) Comisia de examen va aprecia atât proba scrisă cât şi proba practică cu note de la 1 la 10, nota finală fiind reprezentată de media aritmetică obţinută la cele două probe şi vor fi declaraţi reuşiţi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7.

(2) Pentru fiecare probă nota minimă necesară promovării examenului trebuie să fie 5.

Art. 13. – Candidaţii pot depune contestaţii în termen de 48 ore de la data afişării rezultatelor la decanul asociaţiei.

Art. 14. – (1) Rezolvarea contestaţiilor se face de o comisie desemnată de Consiliul director al asociaţiei, având aceeaşi componenţă numerică cu cea a comisiei de examen prevăzută la art. 10, în termen de 3 zile de la data limită de depunere a contestaţiilor.

(2) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi şi membri ai comisiei de examen.

Art. 15. – Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza punctajele obţinute pentru fiecare probă şi va admite contestaţia, modificând, după caz, punctajul final acordat de comisia de examen, în situaţia în care:

a) constată că punctajele nu au fost acordate conform baremului;

b) după recorectare a rezultat un punctaj superior celui acordat de comisia de examen;

Art. 16. – Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a) dacă în urma analizării contestaţiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului;

b) dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic sau egal cu punctajul acordat de comisia de concurs.

Art. 17. – (1) Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.

(2) În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 18. – Rezultatele examenului vor fi validate de Consiliul director al asociaţiei şi vor fi afişate la sediul instituţiei publice.

(2) După promovarea examenului, candidatul dobândeşte titlul profesional de consilier juridic definitiv şi va fi înscris în Tabloul consilierilor juridici definitivi.

Art. 19. – Consilierul juridic stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de definitivare este înscris din oficiu la următoarea sesiune de examen.

Cine face parte din Asociatia consilierilor juridic FIDELIS LEGIS?

Consilierii juridici pot constitui asociatii profesionale in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, in conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor juridice.

(Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, art. 5)

 

Consilierii inscrisi in asociatia noastra lucreaza in urmatoarele institutii: Ministerul Apararii Nationale,  Agenţia pentru Protecţia Mediului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Secretariatul General al Guvernului, Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti precum si in sistemul privat.