Tabloul consilierilor juridici

Home /

Tabloul consilierilor juridici

Profesia de consilier juridic se exercita personal de catre consilierul juridic inscris pe Tabloul profesional al asociatiei.

Calitatea de consilier juridic definitivi sau stagiari se dovedeste prin legitimatia eliberata de catre Consiliul director al Asociatiei. […]

Vizualizati tabloul consilierilor juridici definitivi (actualizat în decembrie 2020)

Vizualizati tabloul consilierilor juridici stagiari (actualizat în mai 2020)

Vizualizati tabloul consilierilor juridici suspendati (actualizat în decembrie 2020)

Examen de definitivare in profesie – 23 martie 2018

Examenul de definitivare in profesie se va desfăşura pe data de 23.03.2018 , la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 14:00. >> Detalii generale cu privire la examen

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte. Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Drept civil:

– Codul civil

h) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

i) Drept penal:

– Codul penal

j) procedură penală:

– Codul de procedură penală

k) Drept european şi instituţii europene

l) Elemente de organizare si funcționare a instanțelor judecătorești si parchetelor, a activității notariale si activității executorilor judecătorești

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Examen de definitivare in profesie – 16 iunie 2017

Examenul de definitivare in profesie se va desfăşura pe data de 16.06.2017 , la Cercul Militar Naţional (Str. Constantin Mille nr. 1, sector 1, intrarea dinspre bd. M. Kogălniceanu, sala „Ştefan cel Mare”), începând cu ora 13:00.

>> Detalii generale cu privire la examen

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte. Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Drept civil:

– Codul civil

h) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

i) Drept penal:

– Codul penal

j) procedură penală:

– Codul de procedură penală

k) Drept european şi instituţii europene

l) Elemente de organizare si funcționare a instanțelor judecătorești si parchetelor, a activității notariale si activității executorilor judecătorești

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Adunarea Generală a Asociaţiei – 16 iunie 2017

Şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Consilierilor Juridici “FIDELIS LEGIS” va avea loc pe data de 16.06.2017, la Cercul Militar Naţional (Str. Constantin Mille nr. 1, sector 1, intrarea dinspre bd. M. Kogălniceanu, sala „Ştefan cel Mare”), începând cu ora 11.30.

>> Detalii generale cu privire la şedinţa Adunării Generale

Conform art. 25 alin. (1) din Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici “FIDELIS LEGIS”, Adunarea Generală ordinară se întruneşte anual, la convocarea Consiliului Director, iar potrivit art. 24 alin. (3) din acelaşi statut, Adunarea generală are următoarele atribuţii:

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

b) aprobă programul anual de activitate al Asociaţiei;

c) aprobă modificarea Statutului şi/sau a Actului constitutiv;

d) abilitează Consiliul Director pentru: desfăşurarea de activităţi subsidiare cu caracter economic, încheierea unor contracte de sponsorizare şi de publicitate în care să fie parte, înfiinţarea de societăţi comerciale; asocierea cu societăţi comerciale şi cu organe ale administraţiei publice, precum şi alte activităţi, respectând legislaţia în vigoare – toate în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative;

e) abilitează Consiliul Director pentru a înfiinţa filiale ale Asociaţiei şi pentru afilierea la federaţii, uniuni de asociaţii din ţară şi din străinătate;

f) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei, în limitele legii şi ale Statutului;

g) alege şi revocă decanul, prodecanul, secretarul general, secretarul general adjunct, trezorierul şi membrii Consiliului Director, cenzorul şi membrii Comisiei de Disciplină, Mediere şi Conciliere a Asociaţiei;

h) aprobă periodic, la propunerea Consiliului Director, cuantumul taxei de înscriere şi al contribuţiilor lunare sau de orice altă natură;

i) stabileşte salariile personalului angajat al Asociaţiei şi remuneraţia cenzorului (comisiei de cenzori);

j) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi dă descărcare Consiliului Director cu privire la activitatea şi gestiunea sa;

k) aprobă raportul întocmit de cenzor;

l) adoptă regulamentele elaborate de către Consiliul Director.

ANUNŢ – Privind ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic

ANUNŢ

privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic grad profesional principal, în cadrul biroului asistenţă juridică, acte normative specifice şi avize din secţia asistenţă juridică, expertiză documente şi relaţii cu publicul la

Direcţia Management Resurse Umane

Ministerul Apărării Naționale

       Direcţia Management Resurse Umane, în temeiul prevederilor art.87 alin.(1) lit.c), alin.(2) lit.c) şi art.90 alin.(1) lit.b), alin.(2), (5)-(7) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.148 şi 149 alin.(1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, prin transfer la cerere.

Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, şi poate avea loc numai pentru funcţionarii publici încadraţi în autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală şi care îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică, conform prevederilor art.90 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în biroul asistenţă juridică, acte normative specifice şi avize din secţia asistenţă juridică, expertiză documente şi relaţii cu publicul la Direcţia Management Resurse Umane – 1(unu) post;
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 (cinci) ani;
 • Cunoştinţe operare calculator de nivel mediu.

Funcţionarii publici interesaţi vor depune, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Direcţiei management resurse umane, strada Drumul Taberei nr. 7B, Sector 6, Bucureşti, respectiv în perioada 21.03 – 10.04.2017 următoarele documente:

 1.  cerere de transfer;
 2. Curriculum Vitae model european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile actelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. o adeverinţă eliberată de către instituţia angajatoare care să ateste calitatea de angajat şi funcţia pe care o ocupă în prezent.

Documentele solicitate în copie vor fi prezentate în copie legalizată sau însoțite de documentele originale, pentru certificare.

În situaţia în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru funcţia publică de execuţie vacantă, Direcţia management resurse umane va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi, în termenul prevăzut de prevederile art.149 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, data, ora şi locul susţinerii interviului fiind aduse la cunoştinţa acestora.

       Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la telefon 021.319.58.58, interior 2829.

Examen de definitivare in profesie – 17 martie 2017

Examenul de definitivare in profesie se va desfăşura pe data de 17.03.2017 , la sediul Ministerului Apărării Naţionale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott), începând cu ora 14:00.

>> Detalii generale cu privire la examen

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte. Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Drept civil:

– Codul civil

h) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

i) Drept penal:

– Codul penal

j) procedură penală:

– Codul de procedură penală

k) Drept european şi instituţii europene

l) Elemente de organizare si funcționare a instanțelor judecătorești si parchetelor, a activității notariale si activității executorilor judecătorești

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Examen de definitivare in profesie – 24 iunie 2016

Examenul de definitivare in profesie se va desfăşura pe data de 24.06.2016, la sediul Cercul Militar Naţional (Str. Constantin Mille nr. 1, sector 1, intrarea dinspre bd. M. Kogălniceanu, sala „Ştefan cel Mare”), începând cu ora 13:00.

>> Detalii generale cu privire la examen

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte. Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Drept civil:

– Codul civil

h) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

i) Drept penal:

– Codul penal

j) procedură penală:

– Codul de procedură penală

k) Drept european şi instituţii europene

l) Elemente de organizare si funcționare a instanțelor judecătorești si parchetelor, a activității notariale si activității executorilor judecătorești

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 

 

Adunarea Generala a Asociatiei – 24 iunie 2016

Şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Consilierilor Juridici “FIDELIS LEGIS” va avea loc pe data de 24.06.2016, la Cercul Militar Naţional (Str. Constantin Mille nr. 1, sector 1, intrarea dinspre bd. M. Kogălniceanu, sala „Ştefan cel Mare”), începând cu ora 11.30.

>> Detalii generale cu privire la şedinţa Adunării Generale

Conform art. 25 alin. (1) din Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici “FIDELIS LEGIS”, Adunarea Generală ordinară se întruneşte anual, la convocarea Consiliului Director, iar potrivit art. 24 alin. (3) din acelaşi statut, Adunarea generală are următoarele atribuţii:

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

b) aprobă programul anual de activitate al Asociaţiei;

c) aprobă modificarea Statutului şi/sau a Actului constitutiv;

d) abilitează Consiliul Director pentru: desfăşurarea de activităţi subsidiare cu caracter economic, încheierea unor contracte de sponsorizare şi de publicitate în care să fie parte, înfiinţarea de societăţi comerciale; asocierea cu societăţi comerciale şi cu organe ale administraţiei publice, precum şi alte activităţi, respectând legislaţia în vigoare – toate în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative;

e) abilitează Consiliul Director pentru a înfiinţa filiale ale Asociaţiei şi pentru afilierea la federaţii, uniuni de asociaţii din ţară şi din străinătate;

f) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei, în limitele legii şi ale Statutului;

g) alege şi revocă decanul, prodecanul, secretarul general, secretarul general adjunct, trezorierul şi membrii Consiliului Director, cenzorul şi membrii Comisiei de Disciplină, Mediere şi Conciliere a Asociaţiei;

h) aprobă periodic, la propunerea Consiliului Director, cuantumul taxei de înscriere şi al contribuţiilor lunare sau de orice altă natură;

i) stabileşte salariile personalului angajat al Asociaţiei şi remuneraţia cenzorului (comisiei de cenzori);

j) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi dă descărcare Consiliului Director cu privire la activitatea şi gestiunea sa;

k) aprobă raportul întocmit de cenzor;

l) adoptă regulamentele elaborate de către Consiliul Director.

Examen de definitivare in profesie – 19 octombrie 2015

Examenul de definitivare in profesie se va desfăşura pe data de 19.10.2015, la sediul Ministerului Apăararo Naționale (Str. Izvor nr. 110, sector 5, intrarea dinspre Hotel Marriott”), începând cu ora 9.30.

>> Detalii generale cu privire la examen

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte. Formularele pot fi descarcate de pe site-ul asociatiei

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER JURIDIC

TEMATICA PENTRU PROBA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

a) acte normative cu caracter general:

– Constituţia României, revizuită;

– Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

– Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

b) acte normative ce reglementează activitatea consilierilor juridici:

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

– Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”.

c) achiziţii publice şi valorificarea bunurilor:

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) managementul resurselor umane:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

e) legislaţie referitoare la domeniul financiar:

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) proprietatea publică:

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Drept civil:

– Codul civil

h) procedură civilă:

– Codul de procedură civilă

i) Drept penal:

– Codul penal

j) procedură penală:

– Codul de procedură penală

k) Drept european şi instituţii europene

l) Elemente de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor, a activitatii notariale si activitatii executorilor judecatoresti

– Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, republicată;

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 

Concurs de spețe cu tematică juridică

Asociaţia Consilierilor Juridici „Fidelis Legis” organizează un concurs de spețe cu tematică juridică, în perioada 14 iulie-28 august a.c.

La acest concurs pot participa membrii asociaţiei, data limită de depunere a răspunsurilor fiind 28.08.2015. Răspunsurile (între 1 şi 3 pagini) vor fi redactate în Microsoft Word (mărime caracter 12, font Times New Roman, cu diacritice) şi pot fi transmise până la data specificată la adresa de e-mail contact@asociatiafidelislegis.ro, cu menţiunea “pentru concurs”.

Răspunsurile înscrise în concurs vor fi evaluate de către un juriu numit de Comitetul Director al asociaţiei.

Cele mai bune răspunsuri vor fi publicate în revista LEX și vor fi premiate în bani şi/sau obiecte de către Asociaţia Consilierilor Juridici „Fidelis Legis”.

CONCURS  SPEȚE

 

 1. Menționați care sunt posibilitățile asociațiilor și fundațiilor, recunoscute în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 ca fiind de utilitate publică, de a fi finanțate de la bugetele ministerelor sau ale altor organe ale administrației publice.

 

 1. Specificați care sunt diferențele dintre drepturile personalului militar rănit în teatrele de operații, trimis din zona de operații la tratament medical în străinătate, versus drepturile personalului militar rănit în teatrele de operații trimis din România la tratament medical în străinătate.

 

 1. În raport cu dispozițiile Noului Cod civil, referitoare la stabilirea și executarea obligației de întreținere, precizați dacă unui cadru militar în activitate, la stabilirea pensiei de întreținere datorată copilului său minor, i se poate include de către instanța de judecată în venitul lunar net al acestuia și contravaloarea normei de hrană.

Argumentați răspunsul.

 

 1. Prin Sentinţa penală nr. X/2015, rămasă definitivă, pronunţată în Dosarul nr. XYZ/2014, instanţa, judecând pe inculpatul I.M., stabileşte pentru acesta „o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”, iar făcând aplicabile dispoziţiile art. 83 alin. (1) lit. a) – d) şi alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, „dispune amânarea aplicării pedepsei, …, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani …”.

Întrucât statutul persoanei în cauză este cel de gradat profesionist, raportându-vă la reglementările Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, precizaţi şi argumentaţi care trebuie să fie conduita conducerii unităţii militare în ceea ce priveşte raporturile de muncă statuate între angajator şi militarul în cauză.

 1. Apariţia Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, restrânge sfera de cuprindere a învăţământului militar preuniversitar, limitând-o astfel, potrivit reglementărilor art. 34 alin. (1), la învăţământul liceal militar şi învăţământul postliceal pentru formarea maiştrilor militari, a subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi agenţilor de penitenciare”.

          În această conjunctură, existenţa, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, a centrelor secundare de învăţare a limbilor străine ridică problema apartenenţei personalului care îşi desfăşoară activitatea în aceste structuri, la una din categoriile de personal existente la nivelul instituţiei militare, respectiv personal civil contractual sau personal didactic.

Specificați cărei categorii de personal dintre cele mai sus enunțate aparțin persoanele încadrate în centrele secundare de învățare a limbilor străine.

Argumentați răspunsul.

 

 1. Argumentați legalitatea acordării compensației lunare pentru chirie unui cadru militar în activitate, detașat și împuternicit să exercite atribuțiile unei funcții prevăzute în statul de organizare al unei unități militare aflate într-o altă garnizoană decât cea în care militarul își are domiciliul.

 

 1. În baza aprobării ministrului apărării naţionale, un ofiţer a fost trimis în misiune permanentă în străinătate pentru a încadra o funcţie la Comandamentul Corpului NATO Dislocabil sub Comanda Greciei NDC Salonic, Grecia, în perioada 07.08.2011-07.08.2014, stabilindu-i-se salarizarea în valută în conformitate cu prevederile HG nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate din Ministerul Apărării, HG nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Astfel, instituţia militară a stabilit coeficientul de ierarhizare 2,80 pentru salariul ofiţerului şi indemnizaţia soţiei acestuia.

Nemulţumit, militarul a promovat acţiune în instanţă prin care  a solicitat plata diferenţei de drepturi salariale dintre coeficientul de ierarhizare al salariilor 2,80 şi coeficientul 4,20, apreciind că Direcţia Financiar Contabilă a Ministerului Apărării Naţionale a ignorat Anexa nr. 4 din Legea nr. 334/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din Administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate.

În susţinerea apărărilor, instituţia militară susţine că ofiţerii trimişi în misiuni în străinătate de către Ministerul Apărării Naţionale nu se încadrează în categoria personalului diplomatic şi consular, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi Consular al României. Totodată reclamantul induce instanţei, în mod voit, faptul că funcţiile cu caracter diplomatic pot fi asimilate funcţiilor cu caracter pur militar. Instituţia militară mai apreciază că Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din Administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate este abrogată în cea mai mare parte prin Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care la rândul ei este abrogată şi înlocuită de Legea nr. 284/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere natura litigiului și calitatea părților, precizați cărei instanțe îi revine competența soluționării cauzei.

Totodată, precizați cel puțin 2 considerente pe care le-ar pute reține instanța de judecată, în sensul admiterii cererii reclamantului.

 

 1. Ministerul Apărării Naţionale a desfăşurat procedura de achiziţie de servicii specifice activităţii de asigurare, care s-a finalizat cu semnarea „Contractului de servicii privind încheierea asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule din înzestrarea Ministerului Apărării”, din 21.12.2006.

Conform pct.10.7. din Contract, Ministerul Apărării Naţionale a încheiat Poliţa de asigurare facultativă de răspundere civilă tip casco a autovehiculelor şi utilajelor Ministerului Apărării Naţionale supuse şi nesupuse înmatriculării în teatrele de operaţii.

În „Tabelul cu autovehiculele asigurate C.A.S.C.O. în perioada 01.03.2007-31.10.2007″, figurează TAB B 33 ZIMBRU, asigurat pentru suma de 931 018 lei, pentru care s-a stabilit o primă de asigurare de 838 lei.

În data de 21.09.2007, în timp ce efective ale ministerului desfăşurau o misiune ordonată, transportorul cu numărul de front specificat mai sus a fost lovit de un dispozitiv exploziv improvizat şi a luat foc instantaneu. Incidentul s-a soldat cu distrugerea în proporţie de 100% a transportorului asigurat.

La 26.09.2007, Ministerul Apărării Naţionale a înştiinţat S.C. Asigurare-Reasigurare Astra S.A. despre producerea riscului asigurat, solicitându-i întocmirea dosarului de daună şi „efectuarea plăţii despăgubirilor”.

În data de 12.01.2008, societatea de asigurări a înştiinţat  Ministerul Apărării Naţionale că „a fost deschis dosarul de daună pentru care s-a achitat în 13.12.2008 suma de 34 000 ron”. Această sumă reprezintă diferenţa dintre valoarea contabilă a bunului asigurat (35 086,84 lei) şi contravaloarea fierului vechi recuperabil (1 086,84 lei).

La solicitarea  Ministerului Apărării Naţionale de a fi despăgubit la valoarea înscrisă în poliţa de asigurare, asigurătorul, în data de 10.07.2009, a precizat că „suma asigurată înscrisă în poliţa de asigurare…reprezintă valoarea de nou a transportorului….în consecinţă despăgubirea nu poate depăşi suma asigurată, cuantumul pagubei şi nici valoarea bunului la data evenimentului”.

Prin încheierea contractului de asigurare facultativă, părţile, Ministerul Apărării Naţionale şi S.C. Asigurare-Reasigurare Astra S.A., au consfinţit la naşterea unui raport juridic care incumbă atât drepturi cât şi obligaţii pentru fiecare dintre acestea. În virtutea acestui raport, asiguratul s-a obligat să plătească prima de asigurare, respectiv 838 lei, pentru suma asigurată de 931 018 lei, iar asigurătorul, la producerea riscului asigurat, să plătească asiguratului despăgubirea stabilită „în limita sumelor asigurate prevăzute în contractul de asigurare”. „În cazul pagubelor produse bunurilor, despăgubirea nu poate depăşi valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat” (pct.21, cap.VII din Condiţiile generale privind asigurarea facultativă de răspundere civilă…).

În ceea ce priveşte sumele la care s-a făcut asigurarea, voinţa părţilor contractante, materializată la pct. 10 din „Condiţiile de asigurare”, a fost aceea de a asigura autovehiculele „la sumele declarate de asigurat care nu trebuie să fie mai mari decât valoarea reală a acestora. Prin valoarea reală se înţelege valoarea de nou a vehiculului, mai puţin uzura în raport cu vechimea sa”.

Având de-a face cu o asigurare facultativă, cadrul normativ incident îl constituie reglementările cuprinse în Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Deoarece acest litigiu nu a putut fi soluţionat pe cale amiabilă, Ministerul Apărării Naționale a chemat în judecată societatea de asigurare, solicitând Tribunalului București să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 897 018 lei, reprezentând diferenţa dintre suma asigurată a unui transportor amfibiu blindat şi despăgubirea acordată de către pârâtă.

Menționați care ar putea fi, în opinia dumneavoastră, soluţia instanţei de judecată cu privire la valoarea reală a bunului asigurat. Argumentați răspunsul.

 

 

 1. Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal, reclamantul – ofiţer în cadrul Ministerului Apărării Naţionale – a solicitat emiterea unei ordonanţe preşedinţiale prin care instituţia militară să fie obligată să conserve gradul militar actual al funcţiei ocupate anterior şi să nu încadreze această funcţie, până la data pronunţării instanţei asupra cererii de suspendare a executării ordinului de eliberare din funcţie, care face obiectul unui alt dosar aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VlII-a Contencios administrativ şi fiscal.

 

Întrebare:

Care sunt soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de judecată şi consecinţele directe, în funcţie de hotărârea adoptată?

 

Situaţia în fapt.

Începând cu data emiterii ordinului ministrului apărării naţionale nr. MP-XX/20XX, reclamantul a fost eliberat din funcţie şi numit, în interes de serviciu, într-o altă funcţie corespunzătoare pregătirii militare şi profesionale, cu toate drepturile financiare avute anterior.

Reclamantul a urmat procedura administrativă de contestare a ordinului emis de către ministrul apărării naţionale; ulterior, nemulţumit de răspunsul primit la plângerea prealabilă, a formulat acţiune în instanţă prin care a solicitat suspendarea executării acestui act administrativ şi, concomitent, cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale în cauză.

În cuprinsul cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale, reclamantul arată că urmăreşte înlăturarea oricăror piedici care s-ar ivi cu prilejul punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti de suspendare a executării actului administrativ contestat.

 

Dispoziţii legale aplicabile:

 1. Codul de procedură civilă – prin prisma analizăriiîntrunirii condiţiilor de admisibilitate prevăzute de dispoziţiile art. 996 alin. 1 şi alin. 5.
 2. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.