ANUNŢ – Privind ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic

Home / ANUNŢ – Privind ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic

ANUNŢ

privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic grad profesional principal, în cadrul biroului asistenţă juridică, acte normative specifice şi avize din secţia asistenţă juridică, expertiză documente şi relaţii cu publicul la

Direcţia Management Resurse Umane

Ministerul Apărării Naționale

       Direcţia Management Resurse Umane, în temeiul prevederilor art.87 alin.(1) lit.c), alin.(2) lit.c) şi art.90 alin.(1) lit.b), alin.(2), (5)-(7) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.148 şi 149 alin.(1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, prin transfer la cerere.

Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, şi poate avea loc numai pentru funcţionarii publici încadraţi în autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală şi care îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică, conform prevederilor art.90 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

  • Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în biroul asistenţă juridică, acte normative specifice şi avize din secţia asistenţă juridică, expertiză documente şi relaţii cu publicul la Direcţia Management Resurse Umane – 1(unu) post;
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor juridice;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 (cinci) ani;
  • Cunoştinţe operare calculator de nivel mediu.

Funcţionarii publici interesaţi vor depune, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Direcţiei management resurse umane, strada Drumul Taberei nr. 7B, Sector 6, Bucureşti, respectiv în perioada 21.03 – 10.04.2017 următoarele documente:

  1.  cerere de transfer;
  2. Curriculum Vitae model european;
  3. copia actului de identitate;
  4. copiile actelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  5. copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  6. o adeverinţă eliberată de către instituţia angajatoare care să ateste calitatea de angajat şi funcţia pe care o ocupă în prezent.

Documentele solicitate în copie vor fi prezentate în copie legalizată sau însoțite de documentele originale, pentru certificare.

În situaţia în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru funcţia publică de execuţie vacantă, Direcţia management resurse umane va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi, în termenul prevăzut de prevederile art.149 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, data, ora şi locul susţinerii interviului fiind aduse la cunoştinţa acestora.

       Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la telefon 021.319.58.58, interior 2829.