Cum ma pot inscrie in Asociatia consilierilor juridici FIDELIS LEGIS?

Home /

Cum ma pot inscrie in Asociatia consilierilor juridici FIDELIS LEGIS?

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca consilierul juridic care doreste inscrierea in asociatie:

(1) „Art. 9. – (1) Calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere, însoţită de o declaraţie de acceptare a prevederilor Statutului şi de copiile legalizate ale documentelor oficiale prin care se dovedeşte întrunirea condiţiilor prevăzute de art. 8, 9 şi 10 din Legea 514/2003.
(2) Decizia privind admiterea sau respingerea cererii înaintată în vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei „Corpul Consilierilor Juridici din Administraţia Publică”, se ia de către Consiliul Director, nu mai târziu de 5 zile de la data înregistrării cererii candidatului şi a documentelor care probează întrunirea condiţiilor legale menţionate anterior. În cazul în care documentaţia anexată cererii de înscriere este incompletă, petentul va fi informat în scris asupra acestor aspecte, iar termenul de 5 zile prevăzut pentru soluţionarea cererii va începe să curgă de la data depunerii actelor solicitate.
(3) Decizia se comunică celui interesat în scris, în maximum 5 zile de la adoptarea acesteia. Calitatea de membru asociat se dobândeşte după primirea comunicării de admitere, cu începere de la data achitării taxei de  înscriere şi a cotizaţiei.
(4) Împotriva eventualelor decizii de respingere a candidaturilor, se poate face apel în termen de maximum o lună de la primirea comunicării.
(5) Apelul se soluţionează în prima şedinţă a Adunării Generale, hotărârea acesteia fiind definitivă.”

 

(Statutul Asociatiei)

Formular inregistrare in asociatie doc.

Formular inregistrare in asociatie pdf.

TAXA INSCRIERE: 150 LEI

COTIZATIE ANUALA: 100 LEI

NOTA:

  1. Consilierii juridici care nu si-au achitat cotizatia pe anii anteriori, o achita la valoarea de 100 lei pe an.
  2. Consilierii juridici care fac dovada faptului ca sunt/au fost inscrisi in alte asociatii profesionale ale consilierilor juridici, nu mai platesc taxa de inscriere.

Detalii generale examen

Pentru admiterea la examenul de definitivare in profesie, consilierul juridic stagiar transmite o cerere de admitere la examen, catre decanul asociatiei, precum si raportul de stagiu semnat de catre consilierul juridic indrumator (art. 7 si 8 din Regulament)

Data urmatorului examen, tematica si bibliografia
Modelul de raport de stagiu poate fi descarcat aici
Modelul de cerere de admitere la examen poate fi descarcat aici

ATENTIE

Pentru sustinerea examenului, consilierii juridici care indeplinesc conditiile legale trebuie sa transmita Consiliului Director al asociatiei raportul de stagiu si cererea de admitere la examen, cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea examenului. Descarcati modelul de cerere admitere la examen.

***

*

Adunarea Generală a Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, în baza prevederilor Legii nr. 514/2003, adoptă prezentul

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesia

de consilier juridic

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezentul regulament cuprinde norme de organizare şi desfăşurare a examenului pentru definitivare în funcţia de consilier juridic.

Art. 2. – Definitivarea în funcţia de consilier juridic se face pe bază de examen.

Art. 3. – Examenul de definitivare în funcţie se organizează pe baza unor criterii de apreciere a performanţelor profesionale, avându-se în vedere vechimea minimă în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată.

Art. 4. – Examenul pentru definitivare în funcţie pentru consilierii juridici stagiari înscrişi în Asociaţia Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS” se organizează la sediul instituţiei publice în care aceştia sunt încadraţi.

Art. 5. – Examenul prevăzut la art. 2 se organizează anual sau ori de câte ori este necesar.

CAPITOLUL II

Condiţii pentru înscrierea la examenul pentru definitivarea

în funcţia de consilier juridic

Art. 6. – Poate participa la examenul pentru definitivare consilierul juridic stagiar care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a efectuat un stagiu de pregătire cu durata de cel puţin 2 ani la începutul exercitării profesiei;

b) a îndeplinit toate obiectivele prevăzute pentru perioada de stagiu.

Art. 7. – Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 se constată prin decizia motivată a Consiliului director al Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, luată pe baza raportului consilierului juridic îndrumător.

Art. 8. – În baza deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului, consilierul juridic stagiar va solicita Consiliului director al asociaţiei avizul pentru înscrierea la examenul de definitivare în funcţie.

Art. 9. – (1) Examenul constă în susţinerea în scris a unei probe teoretice şi a unei probe practice.

(2) Data examenului pentru definitivare în funcţie, precum şi tematica şi bibliografia vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinerea examenului.

(3) Tematica pentru examenul de definitivare va cuprinde subiecte din legislaţia care reglementează activitatea consilierilor juridici, activitatea instituţiei în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi noţiuni generale de procedură penală şi civilă.

(4) Tematica va fi stabilită de Consiliul director al asociaţiei.

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru definitivarea

în funcţia de consilier juridic

Art. 10. – Comisia pentru definitivarea în funcţie este alcătuită din preşedinte şi 4 membri numiţi de Consiliul director al asociaţiei, dintre consilierii juridici definitivi cu o vechime de minim 5 ani.

Art. 11. – (1) Anterior desfăşurării examenului, comisia de examen va elabora subiectele din tematica prevăzută la art. 9 alin. (3), precum şi baremele de corectare.

(2) Locul desfăşurării examenului, ora începerii acestuia, timpul afectat elaborării lucrării, precum şi modalitatea de securizare a lucrărilor sunt stabilite de comisia de examen.

(3) În caz de fraudă sau tentativă de fraudă, pe lucrare se va face menţiunea „Fraudă” şi se va încheia proces-verbal în acest sens, iar candidatul va fi declarat respins.

(4) La sfârşitul susţinerii probei se va afişa baremul de corectare.

Art. 12. – (1) Comisia de examen va aprecia atât proba scrisă cât şi proba practică cu note de la 1 la 10, nota finală fiind reprezentată de media aritmetică obţinută la cele două probe şi vor fi declaraţi reuşiţi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7.

(2) Pentru fiecare probă nota minimă necesară promovării examenului trebuie să fie 5.

Art. 13. – Candidaţii pot depune contestaţii în termen de 48 ore de la data afişării rezultatelor la decanul asociaţiei.

Art. 14. – (1) Rezolvarea contestaţiilor se face de o comisie desemnată de Consiliul director al asociaţiei, având aceeaşi componenţă numerică cu cea a comisiei de examen prevăzută la art. 10, în termen de 3 zile de la data limită de depunere a contestaţiilor.

(2) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi şi membri ai comisiei de examen.

Art. 15. – Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza punctajele obţinute pentru fiecare probă şi va admite contestaţia, modificând, după caz, punctajul final acordat de comisia de examen, în situaţia în care:

a) constată că punctajele nu au fost acordate conform baremului;

b) după recorectare a rezultat un punctaj superior celui acordat de comisia de examen;

Art. 16. – Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a) dacă în urma analizării contestaţiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului;

b) dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic sau egal cu punctajul acordat de comisia de concurs.

Art. 17. – (1) Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.

(2) În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 18. – Rezultatele examenului vor fi validate de Consiliul director al asociaţiei şi vor fi afişate la sediul instituţiei publice.

(2) După promovarea examenului, candidatul dobândeşte titlul profesional de consilier juridic definitiv şi va fi înscris în Tabloul consilierilor juridici definitivi.

Art. 19. – Consilierul juridic stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de definitivare este înscris din oficiu la următoarea sesiune de examen.

Cine face parte din Asociatia consilierilor juridic FIDELIS LEGIS?

Consilierii juridici pot constitui asociatii profesionale in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, in conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor juridice.

(Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, art. 5)

 

Consilierii inscrisi in asociatia noastra lucreaza in urmatoarele institutii: Ministerul Apararii Nationale,  Agenţia pentru Protecţia Mediului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Secretariatul General al Guvernului, Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti precum si in sistemul privat.